Skara    Götene    Göteborg

Kompetenser

Byggnadsprojektering

Utför idéarbete, skissförslag, bygglovritningar, förfrågningsunderlag och arbetshandlingar. Kompletta arkitekt- och konstruktionsritningar samt beskrivningar. Administrativa föreskrifter. Myndighetskontakter, ansökningar om tillstånd och bidrag.

Inredning, färgsättning

Tar fram förslag på utvändig och invändig färgsättning, designkoncept, möblering etc.

Brandprojektering

Utför projektering, brandskyddsdokumentationer och brandbelastningsberäkningar. Genomförda kurser, bl a för certifierad brandprojektör.

Storkök

Utredning och projektering av storkök för skolor, äldrevård, restauranger mm. Samarbetsavtal med storkökskonsult Ove Rydberg.

Tillgänglighet/bostadsanpassning

Projekterar byggnader utifrån tillgänglighetsaspekter. Bostadsanpassningar. Besiktningar och utredningar av sakkunnig tillgänglighet.

Miljöaspekter

Projekterar byggnader utifrån miljöaspekter, exempelvis s k ekohus. Såväl ur ekologisk synpunkt som ur hälsosynpunkt.

Byggadministration

Projekt- och projekteringsledning. Kostnadskalkyler. Upphandling, utvärdering av anbud. Byggledning och kontroll. Entreprenadbesiktningar. Kontrollansvariga. Myndighetskontakter, ansökningar om tillstånd och bidrag.

Besiktningar

Entreprenadbesiktningar samt andra typer av byggnadsbesiktningar inför ombyggnader, underhåll mm. Besiktningar och utlåtanden av kulturhistoriska byggnader och miljöer.

Kontrollansvarig

Certifierade kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen (PBL), nivå k (komplicerad art), vid våra samtliga kontor.

Detaljplaner/exploateringsutredningar

Upprättar kompletta detaljplaner i nära samarbete med kommunen. Exploateringsutredningar, förhandlingar om exploatering mm i samband med markköp.

Kulturhistoriska byggnader

Handlägger restaureringar samt om- och tillbyggnader av byggnadsminnen och andra kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer inklusive myndighetskontakter, ansökningar om tillstånd och bidrag. Vård- och underhållsplaner för kyrkor och profana byggnader. Kulturhistoriska utredningar av byggnader och områden. Sakkunnig kontrollant av kulturmiljöer.

Målerikonservering

Besiktningar och åtgärdsförslag. Myndighetskontakter inför tillstånd och bidragsansökningar. Genomför konserveringar, lagningar, retuscheringar mm av bemålat trä och puts. Även konstverk, tapeter, papper. Konserveringsrapporter.

Slottsarkitekt
Slottsarkitekt för Bohus fästning åt Statens fastighetsverk med långsiktigt helhetsansvar för bevarande, underhåll och kompletteringar av Bohus fästning. Handläggning och ansvar för restaurering av underhåll av andra slott och herresäten.

Fönsterrenovering
Renovering/restaurering av träfönster enligt Fönsterhantverkarnas metod.

Villor/privatpersoner

Utarbetade metoder och koncept för att arbeta med privatpersoner och ovana beställare.

Datorsupport/nätverk

Supporttjänst för dator- och nätverksfrågor. Hård- och mjukvarufrågor, installationer, service mm.

Företagsprofilering

Utför layoutarbeten, logotyper, utformning av skyltar mm. Utbildad grafisk designer från HDK i Göteborg.