Skara    Götene    Göteborg

Ovan beställare

De flesta människor har olika tankar och idéer om att rita och bygga hus. Det är också väldigt olika från projekt till projekt vad man egentligen vill ha. Är det ett lager som man vill ha byggt så snabbt och billigt som möjligt, eller en sommarstuga där varje detalj känns viktig? I vilken mån ska man själv eller med egen personal vara delaktig i byggets olika skeden? Det är bra att reda ut detta i ett tidigt skede.

Det är oftast lämpligt att gå till en arkitekt och klara ut vad det är man vill ha, och sedan gå till olika byggmästare/entreprenörer som får lämna pris på detta. När man arbetat fram ett idéförslag kan det vara lämpligt att göra en kostnadsbedömning innan man tar fram handlingar till bygglov. Det är bra att ha bygglovet innan man går ut med förfrågan till byggarna, eftersom det ger signaler om att man verkligen tänker bygga.

Det finns huvudsakligen två vägar att gå när man begär in pris från byggarna. Däremellan finns det olika varianter. Totalentreprenad innebär lite förenklat att man på mycket enkla handlingar går ut och frågar ett antal entreprenörer om pris. De lämnar ett pris på handlingarna och handlar därefter i sin tur upp arbete och material efter principen det billigaste och enklaste som över huvud taget går att få tag på. Fördelen är att det kan bli billigt och gå snabbt. Nackdelen är att du har små möjligheter att påverka t ex utformning, kvalité, underhållskostnader, livslängd. Utförandeentreprenad (även kallad generalentreprenad) innebär att du preciserar ganska detaljerat vad det är du vill ha, hur det ska se ut, vilken kvalité, konstruktion o s v. På dessa mer omfattande handlingar görs sedan prisförfrågan. Man tänker igenom bygget ordentligt innan, och har då stora möjligheter att påverka utformningen. För arkitektens del innebär handlingar för en totalentreprenad mindre arbete. Han kan istället i ett senare skede få ta fram bygghandlingar, men då direkt åt entreprenören, utifrån dennes principer.

Det finns en hel del annat att ta upp. Kontrollansvarig enligt PBL (plan- och bygglagen). Möjligheten till kostnadskalkyl som kan stämmas av mot inkomna anbud. Själva upphandlingsförfarandet. Byggledning, kvalitetssäkring och kontroll under byggets gång mm. Det blir för omfattande att ta upp allt detta här och nu, men det är frågor vi kan diskutera tillsammans och som den som bygger bör ta ställning till.